≡ Menu

Notariusz Wrocław – Czynności

DO KAŻDEGO AKTU NOTARIALNEGO SĄ WYMAGANE:

 • Dane stron – osoby fizyczne – imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zameldowania; dane te trzeba dostarczyć do Kancelarii wcześniej, natomiast w dniu podpisania aktu notarialnego należy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport,
 • Dane stron – osoby prawne, spółki osobowe lub osoby prowadzące działalność gospodarczą – aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP. Członkowie organów wymienionych podmiotów oraz ich pełnomocnicy podają dane jak osoby fizyczne.

W przypadku działania strony przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa, tj. wypis aktu notarialnego.

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI »

1. Dokumenty:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów:
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności lub działu spadku,
  • gdy nabyta w drodze spadku – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów bądź – w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej lub innej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
 • gdy nieruchomość będzie dzielona: ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych, wypisz rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej.

2. Dane:

 • cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu darowizny,
 • nr konta bankowego, na które ma być przelana cena sprzedaży,
 • termin wydania działki.

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT WŁASNOŚCI – Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ »

1. Dokumenty:
 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów:dodatkowo na życzenie kupującego: zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności lub działu spadku,
  • gdy nabyta w drodze spadku – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,

2. Dane:

 • cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu darowizny,
 • termin wydania lokalu,
 • nr konta bankowego, na które ma być przelana cena sprzedaży.

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU »

1. Dokumenty:
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów:odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
  • wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności lub działu spadku,
  • gdy nabyta w drodze spadku – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dodatkowo na życzenie kupującego: zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

2. Dane:

 • cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu darowizny,
 • termin wydania lokalu,
 • nr konta bankowego, na które ma być przelana cena sprzedaży.

TESTAMENT »

 • dowód osobisty osoby sporządzającej testament (testatora),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • gdy testator chce wskazać konkretną nieruchomość – opis tej nieruchomości (numer księgi wieczystej, miejsce położenia nieruchomości, jej powierzchnia).

PEŁNOMOCNICTWO »

 • dowód osobisty lub paszport mocodawcy oraz jego NIP,
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • opis nieruchomości (numer księgi wieczystej, miejsce położenia nieruchomości, jej powierzchnia).

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA »

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dowody osobiste lub paszporty małżonków.

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA »

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony (wypis aktu notarialnego testamentu),
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia wszystkich dzieci, akt małżeństwa ,
 • nr PESEL zmarłego ( PESEL wbity na odwrocie aktu zgonu lub zaświadczenie wydane przez Urząd Miejski Wrocławia Wydziału Spraw Obywatelskich dotyczące numeru PESEL zmarłego) ,
 • dowody osobiste lub paszporty wszystkich spadkobierców.

GDZIE UDAĆ SIĘ PO DOKUMENTY »

 • Odpis zwykły z księgi wieczystej – wydawany przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych właściwy dla położenia nieruchomości, do zapłaty 30 zł opłaty sądowej (w kasie w budynku Sądu lub przelewem na rachunek Sądu). Dla nieruchomości objętych właściwością Sądu Rejonowego we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, adres: ul. Komandorska 16, 53-412 Wrocław – Krzyki, tel. (071) 33-44-539, 33-44-581, 33-44-503,
 • Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej – wydawany przez Starostwo Powiatowe. Dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław, tel.(071) 32-72-100,
 • Wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych – wydawany jest przez Starostwo Powiatowe. Dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław, tel.(071) 32-72-100,
 • Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości – dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, kartografii i Katastru Miejskiego, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław, tel.(071) 32-72-100,
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku, decyzja o warunkach zabudowy – wydawane przez Urząd Gminy,
 • Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego – wydawane w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.